بزرگترین شرکت سازنده پمپ های شیمیایی 

صادق چراغی و شرکاء

گروه صنعتی

محصولات ما:
مکانیکال سیل ها
مکانیکال سیل ها