بزرگترین شرکت سازنده پمپ های شیمیایی 

صادق چراغی و شرکاء

گروه صنعتی