صادق چراغی و شرکاء

گروه صنعتی

بزرگترین شرکت سازنده پمپ های شیمیایی 

 فیلتر های تصفیه اسید

صافی پارچه ای

صافی کربنی

صافی دیسکی

صافی کارتریجی

نحوه نصب و استقرار فیلتر